W sobotę 7 grudnia 2019 roku w Klubie Seniora w Kobylnicy gościliśmy delegację z Finlandii. 
Fińskiej delegacji towarzyszyli pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” na czele 
z panią dyrektor  Małgorzatą Blok. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Agnieszka Maciejowicz 
wicedyrektor Swarzędzkiego OPS. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń obu gryp senioralnych, 
nawiązania znajomości, a w przyszłości współpracy między seniorami z Kobylnicy i seniorami z Fińskiej Rieska. 
O tym jak  sympatyczne i przyjacielskie było to spotkanie może świadczyć fakt,że miało  trwać jedną godzinę, 
a przedłużyło się do dwóch i pół godziny.
G.O.

 
Tradycyjnie już od wielu lat mieszkańcy Kobylnicy rozświetlają uroczyście choinkę.
Tym razem spotkaliśmy się 5 grudnia 2019 roku na placu rekreacyjnym, 
aby  przy dźwiękach Kolęd i Pastorałek na choince zapaliło się setki kolorowych lampek. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który przechadzał się po placu
i rozdawał dzieciom słodycze.
 

Szanowni mieszkańcy,
mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu idioty, który znalazł sobie miejsce na wysypisko opon 
przy ul. Podgórnej w Kobylnicy. Ktoś robi sobie porządki i podrzuca opony na niezagospodarowaną działkę. 
Co dziennie ich przybywa. Sprawa jest zgłoszona na policję, ale my możemy pomóc w ustaleniu sprawcy. 
Są to opony różnego rozmiaru i opisane, co może wskazywać, że pochodzą z jakiegoś warsztatu lub firmy.
 
Sołtys Kobylnicy
 

Już w najbliższą sobotę 30 listopada o godzinie 19:00, odbędzie się kolejne spotkanie grupy"30+".              
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które dysponują czasem i chcą spędzić czas w miłym towarzystwie.
Tematem tego spotkania są wróżby andrzejkowe. Każdy chętny może przygotować jakąś wróżbę.
Może są wróżby, które nie każdy zna.
W przypadku pytań lub przybycia proszę o kontakt lub sms pod numer 693 638 425.
 
Zapraszamy
Grupa 30+
 

Przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy - umowa podpisana

25.11.19

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy na prawie kilometrowym odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej. Inwestycja ta - o nazwie „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Etap II" - obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy wodociągowych i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletechniczną, chodnik, oświetlenie uliczne. Wykonawcą będzie firma Budownictwo Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k., która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę - niespełna 5,2 mln zł. Inwestycja powinna być wykonana w ciągu 180 dni, a więc do połowy przyszłego roku.

Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał w poniedziałek, 25 listopada.

Na przebudowę ul. Dworcowej w Kobylnicy Gmina Swarzędz otrzymała ponad 3,184 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

W czwartek 21 listopada  dla pań z Klubu Seniora w Kobylnicy odbyły się warsztaty pielęgnacyjne. 
Spotkanie było poświęcone urodzie i kobiecości w wieku dojrzałym.
Panie mogły zadbać o swoje dłonie, dobrać program pielęgnacyjny do twarzy 
oraz określić typ i rodzaj swojej cery. 
Podczas warsztatów wszystkie zabiegi panie wykonywały pod czujnym okiem specjalistek, 
pani Katarzyny Madej z Warszawy oraz naszej mieszkanki pani Małgorzaty Gąsiorowskiej. 
To był wyjątkowy wieczór dla naszej młodzieży wcześniej urodzonej.
 
 

 

Kolejne spotkanie kobylnickiej grupy"30+" za nami. 
Tym razem uczestnicy wspólnie bawili się w "NIKU" podczas gry w bowling. 
Taka forma wspólnego spędzania czasu okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Wspólne wyjście, zabawa i rozmowy bardzo integrują kobylnicką młodzież 30+. 
Grupa się rozrasta, co bardzo cieszy. Pomimo zaciętej rywalizacji na torach, okazało się, 
że wszystkim pozostało wiele energii, którą spożytkowali na parkiecie tanecznym przy rytmach  
muzyki serwowanych przez DJ-a. 
Jak widać tego typu spotkania są potrzebne w naszej społeczności. 
Są odskocznią od codzienności i pozwalają choć na chwilę zapomnieć o problemach życia codziennego.
 
 

 

Budżet w roku 2020 przekroczy ponad 300 milionów złotych. Dochody budżetu planowane są na poziomie ponad 316 mln zł, natomiast wydatki gminy osiągną pułap ponad 332 mln złotych.

Największy udział wśród dochodów gminy, bo ponad 31%, wykazują podatki PIT i CIT. W związku z nowelizacją w trakcie 2019 roku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wprowadzeniem „zerowego” PITu dla 26-latków oraz obniżeniem stawki PIT z 18% do 17%, nastąpiło znaczne obniżenie dochodów z tego tytułu. Analizując dane historyczne z ostatnich lat, średnioroczny wzrost dochodów, kształtował się na poziomie około 14%. W roku 2019 nastąpił wzrost do roku poprzedniego o 18,51%, czyli o prawie 14 mln zł. W roku 2020 wzrost ten jest na poziomie 5,33% i stanowi to ponad 4,6 mln zł. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano ostrożnościowy wzrost na poziomie 2%, ponieważ na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć jaka będzie koniunktura na rynku. Jest to dotkliwy spadek dla naszego samorządu. Dla gminnej kasy w następnym roku jest to uszczerbek 10 do 12 milionów złotych. Podniesienie stawek podatku od nieruchomości daje wzrost dochodów na poziomie 2,8 mln zł. Utrzymywanie poziomu niskich stawek w podatku od środków transportowych odnosi pozytywny skutek, coraz więcej podmiotów rejestruje swoje pojazdy na terenie naszej gminy. Wzrost tego dochodu planowany jest na poziomie ponad 1,1 mln złotych. Pozostałe podatki i opłaty pobierane na terenie Gminy Swarzędz nie są w stanie zrekompensować tak dotkliwego uszczerbku dochodów jaki powstał w związku z nowelizacją ustawy o PIT.

Rekordowe będą również wydatki budżetu, wyniosą 332 mln zł, z czego ponad 57 mln trafi na inwestycje. Są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Na inwestycje drogowe przeznacza się prawie 27 mln. W perspektywie zadań wieloletnich istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego południowe tereny gminy z północnymi, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu. Gmina Swarzędz przystępuje wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz PKP do budowy tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy. Następuje kontynuacja zadań w zakresie niskoemisyjnej mobilności miejskiej poprzez modernizację bazy transportowej, rozbudowę ul. Transportowej etap III – budowę ronda oraz modernizację węzła przesiadkowego w Paczkowie. Należy podkreślić, że na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku kontynuowana będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, na którą przeznacza się 15,5 mln zł oraz w następnych latach przewidziana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Kontynuowana jest termomodernizacja budynków komunalnych, która ma na celu osiągnięcie efektu energetycznego. Zaplanowano również środki finansowe na adaptację budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód następuje kontynuacja prac w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, polegających na budowie nowych sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Swarzędz. Dodatkowo z budżetu gminy (ponad 6 mln zł) przeznaczono na realizację etapu IV i V kanalizacji, na wykonanie dodatkowych przyłączy, które nie zostały ujęte w projekcie realizowanym przez Związek Międzygminny.

Wśród wydatków bieżących, wynoszących ponad 275 mln zł, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostaje na oświatę, jest to kwota ponad 105 mln zł. Oświata stanowi jeden z priorytetów. Są to duże środki, stanowiące 38,24% wydatków budżetu. Na przestrzeni roku 2019 została wprowadzona podwójna podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, tj. od 1 stycznia wzrost o 5% a od miesiąca września o kolejne 9,6% oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej na poziomie 2.600 zł, powoduje znaczący wzrost wynagrodzeń, bo aż o 6,2 mln zł. Subwencja oświatowa, która przekazywana jest ze strony rządu stanowi w 2020 roku kwotę 45.894.527 zł. Gmina na bieżącą realizację zadań oświatowych ze swojej strony dopłaca 60 mln zł. Z roku na rok kwota dopłat ze strony Gminy stanowi coraz większy udział.

Najbardziej rosnącą grupą wśród dochodów i wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa, które w głównej mierze przeznaczane są na politykę społeczną i zdrowotną, ponad 82,7 mln zł. Wśród zadań, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wspierania rodziny, prawie 60 mln zł przeznacza się na wypłatę programu 500+, pozostałe środki przeznacza się na profilaktykę zdrowia i uzależnień, jak i zadania realizowane w zakresie opieki socjalnej. Gmina również ma swój wkład w realizację zadań Ośrodka, ze swojego budżetu dopłaca ponad 12 mln zł.

Podsumowując budżet roku 2020, będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny, z nastawieniem na rozwój inwestycji drogowych, usprawniających komunikację na terenie gminy, jak i rozwój w zakresie oświaty i polityki społecznej, na którą corocznie przeznacza się znaczące środki.

K. Dziekan

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni Mieszkańcy
W imieniu pana Burmistrza  Miasta i Gminy Swarzędz zapraszam na spotkanie informacyjne 
dotyczące propozycji zagospodarowania obszaru lotniska ”Ligowiec” w Kobylnicy, które odbędzie 
się w dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 18:0 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Kobylnicy ul. Poznańska 50.Szczególnie zapraszamy mieszkańców okolicznych sołectw: 
Kobylnicy, Janikowa, Gruszczyna i Bogucina.                             
Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości i zagrożenia wynikające z różnych sposobów przyszłego 
zagospodarowania terenu lotniska.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska

Szanowni mieszkańcy, 
został rozstrzygnięty przetarg na budowę II etapu ul.Dworcowej.
Znamy wykonawcę, a niebawem zostanie podpisana umowa na realizację
w/w inwestycji.
Poniżej zamieszczam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Sołtys Kobylnicy