Kolejne spotkanie kobylnickiej grupy"30+" za nami. 
Tym razem uczestnicy wspólnie bawili się w "NIKU" podczas gry w bowling. 
Taka forma wspólnego spędzania czasu okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Wspólne wyjście, zabawa i rozmowy bardzo integrują kobylnicką młodzież 30+. 
Grupa się rozrasta, co bardzo cieszy. Pomimo zaciętej rywalizacji na torach, okazało się, 
że wszystkim pozostało wiele energii, którą spożytkowali na parkiecie tanecznym przy rytmach  
muzyki serwowanych przez DJ-a. 
Jak widać tego typu spotkania są potrzebne w naszej społeczności. 
Są odskocznią od codzienności i pozwalają choć na chwilę zapomnieć o problemach życia codziennego.
 
 

 

Budżet w roku 2020 przekroczy ponad 300 milionów złotych. Dochody budżetu planowane są na poziomie ponad 316 mln zł, natomiast wydatki gminy osiągną pułap ponad 332 mln złotych.

Największy udział wśród dochodów gminy, bo ponad 31%, wykazują podatki PIT i CIT. W związku z nowelizacją w trakcie 2019 roku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wprowadzeniem „zerowego” PITu dla 26-latków oraz obniżeniem stawki PIT z 18% do 17%, nastąpiło znaczne obniżenie dochodów z tego tytułu. Analizując dane historyczne z ostatnich lat, średnioroczny wzrost dochodów, kształtował się na poziomie około 14%. W roku 2019 nastąpił wzrost do roku poprzedniego o 18,51%, czyli o prawie 14 mln zł. W roku 2020 wzrost ten jest na poziomie 5,33% i stanowi to ponad 4,6 mln zł. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano ostrożnościowy wzrost na poziomie 2%, ponieważ na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć jaka będzie koniunktura na rynku. Jest to dotkliwy spadek dla naszego samorządu. Dla gminnej kasy w następnym roku jest to uszczerbek 10 do 12 milionów złotych. Podniesienie stawek podatku od nieruchomości daje wzrost dochodów na poziomie 2,8 mln zł. Utrzymywanie poziomu niskich stawek w podatku od środków transportowych odnosi pozytywny skutek, coraz więcej podmiotów rejestruje swoje pojazdy na terenie naszej gminy. Wzrost tego dochodu planowany jest na poziomie ponad 1,1 mln złotych. Pozostałe podatki i opłaty pobierane na terenie Gminy Swarzędz nie są w stanie zrekompensować tak dotkliwego uszczerbku dochodów jaki powstał w związku z nowelizacją ustawy o PIT.

Rekordowe będą również wydatki budżetu, wyniosą 332 mln zł, z czego ponad 57 mln trafi na inwestycje. Są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Na inwestycje drogowe przeznacza się prawie 27 mln. W perspektywie zadań wieloletnich istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego południowe tereny gminy z północnymi, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu. Gmina Swarzędz przystępuje wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz PKP do budowy tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy. Następuje kontynuacja zadań w zakresie niskoemisyjnej mobilności miejskiej poprzez modernizację bazy transportowej, rozbudowę ul. Transportowej etap III – budowę ronda oraz modernizację węzła przesiadkowego w Paczkowie. Należy podkreślić, że na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku kontynuowana będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, na którą przeznacza się 15,5 mln zł oraz w następnych latach przewidziana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Kontynuowana jest termomodernizacja budynków komunalnych, która ma na celu osiągnięcie efektu energetycznego. Zaplanowano również środki finansowe na adaptację budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód następuje kontynuacja prac w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, polegających na budowie nowych sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Swarzędz. Dodatkowo z budżetu gminy (ponad 6 mln zł) przeznaczono na realizację etapu IV i V kanalizacji, na wykonanie dodatkowych przyłączy, które nie zostały ujęte w projekcie realizowanym przez Związek Międzygminny.

Wśród wydatków bieżących, wynoszących ponad 275 mln zł, najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostaje na oświatę, jest to kwota ponad 105 mln zł. Oświata stanowi jeden z priorytetów. Są to duże środki, stanowiące 38,24% wydatków budżetu. Na przestrzeni roku 2019 została wprowadzona podwójna podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, tj. od 1 stycznia wzrost o 5% a od miesiąca września o kolejne 9,6% oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej na poziomie 2.600 zł, powoduje znaczący wzrost wynagrodzeń, bo aż o 6,2 mln zł. Subwencja oświatowa, która przekazywana jest ze strony rządu stanowi w 2020 roku kwotę 45.894.527 zł. Gmina na bieżącą realizację zadań oświatowych ze swojej strony dopłaca 60 mln zł. Z roku na rok kwota dopłat ze strony Gminy stanowi coraz większy udział.

Najbardziej rosnącą grupą wśród dochodów i wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa, które w głównej mierze przeznaczane są na politykę społeczną i zdrowotną, ponad 82,7 mln zł. Wśród zadań, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wspierania rodziny, prawie 60 mln zł przeznacza się na wypłatę programu 500+, pozostałe środki przeznacza się na profilaktykę zdrowia i uzależnień, jak i zadania realizowane w zakresie opieki socjalnej. Gmina również ma swój wkład w realizację zadań Ośrodka, ze swojego budżetu dopłaca ponad 12 mln zł.

Podsumowując budżet roku 2020, będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny, z nastawieniem na rozwój inwestycji drogowych, usprawniających komunikację na terenie gminy, jak i rozwój w zakresie oświaty i polityki społecznej, na którą corocznie przeznacza się znaczące środki.

K. Dziekan

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Szanowni Mieszkańcy
W imieniu pana Burmistrza  Miasta i Gminy Swarzędz zapraszam na spotkanie informacyjne 
dotyczące propozycji zagospodarowania obszaru lotniska ”Ligowiec” w Kobylnicy, które odbędzie 
się w dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 18:0 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Kobylnicy ul. Poznańska 50.Szczególnie zapraszamy mieszkańców okolicznych sołectw: 
Kobylnicy, Janikowa, Gruszczyna i Bogucina.                             
Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości i zagrożenia wynikające z różnych sposobów przyszłego 
zagospodarowania terenu lotniska.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska

Szanowni mieszkańcy, 
został rozstrzygnięty przetarg na budowę II etapu ul.Dworcowej.
Znamy wykonawcę, a niebawem zostanie podpisana umowa na realizację
w/w inwestycji.
Poniżej zamieszczam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Sołtys Kobylnicy
 

10 listopada 2019 roku w Auli Szkoły Podstawowej w Kobylnicy odbył się koncert, 
który był podsumowaniem projektu „Seniorze uwolnij swój głos” realizowanego 
przez Sołectwo Kobylnica w ramach programu „Aktywne Sołectwa 2019” wspieranego przez 
Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” . 
Przedstawiony słowno-muzyczny koncert w wykonaniu dzieci, młodzieży i seniorów z Kobylnicy 
opowiadał o tym, co jest ważne w życiu każdego człowieka.
Artystom koncertu przygrywał zespół muzyczny w składzie: instrumenty perkusyjne Robert Kapiszka, 
gitara solowa Rafał Rybarczyk, instrumenty klawiszowe Michał Ruksza, gitara basowa Grzegorz Krystyanc  
nad całością czuwała  pani Agnieszka Nobik. 
Gwiazdą tego wieczoru był znany wokalista zespołu „Trubadurzy” pan Piotr Kuźniak.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji koncertu oraz sponsorom, 
dzięki którym mogliśmy zaprosić gwiazdę wieczoru.
 

Fundusz Dróg Samorządowych - 4,657 mln zł dla Gminy Swarzędz

25.10.19

Gmina Swarzędz w kwietniu br. złożyła 3 wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (środki w funduszu pochodzą z budżetu państwa). Dwa z nich zostały pozytywnie ocenione i wytypowane do dofinansowania. 25 października w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowy dotyczące dofinansowania poniższych inwestycji.

Pierwsza to II etap rozbudowy ulicy Transportowej. Całkowita wartość zadania to ponad 3,14 mln zł z czego 1,472 mln zł stanowi dofinansowanie. Wykonawcą tej inwestycji jest firma STRABAG. Przebudowywany jest odcinek o długości ponad 800 m - od ul. Rivoliego do granicy naszej gminy z Poznaniem. Powstaje tam nowa asfaltowa jezdnia o szerokości 7 metrów, asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 m, oświetlenie typu LED oraz kanalizacja teletechniczna. Przed końcem roku będziemy już mogli jeździć zmodernizowaną ulicą.

Przygotowywana jest także przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy na prawie kilometrowym odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej. Inwestycja ta obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz  brakujących przyłączy wodociągowych i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletechniczną, chodnik, oświetlenie uliczne. Po modernizacji nowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę. Inwestycja powinna być wykonana przed końcem przyszłego roku. Również na ten cel przyznano nam ponad 3,184 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiadomośc podana za stroną UMiG Swarzędz

Zapraszamy na koncert, który jest podsumowaniem warsztatów muzycznych
wspieranych przez Lokalną Grupę Działania "Trakt Piastów" w ramach
programu "Aktywne Sołectwo 2019", którego uczestnikiem jest Sołectwo Kobylnica.
Szczegóły na plakacie.
 

 

Pamięci Krzysztofa Komedy

11.10.19

Rok 2019 to rok Krzysztofa Komedy. Powstało wiele inicjatyw artystycznych, które przybliżają nieocenioną twórczość tego wybitnego kompozytora, pianisty jakim był Krzysztof Komeda. Jednym z takich projektów muzycznych jest poznański kwartet wybitnych muzyków jazzowych, którzy zaprosili do współpracy genialnego saksofonistę Henryka Miśkiewicza. Razem to prawdziwa „mieszanka wybuchowa". Piękno dźwięków Komedy w połączeniu z wrażliwością cudownej piątki muzyków to prawdziwa uczta dla duszy.

Serdecznie zapraszamy na ich koncert - 24 października o godz. 20:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Ośrodku Kultury w Swarzędzu oraz na www.kupbilecik.pl

/ok/

 

wiadomość podana za stroną /ok/

W dniu wczorajszym tj. 9 października 2019 r. na zaproszenie Pani Poseł Bożeny Szydłowskiej 
liczna grupa seniorów z Kobylnicy miała okazję zwiedzić budynek Sejmu i usłyszeć wiele ciekawostek 
na temat pracy parlamentarzystów. Pani Poseł zaprosiła nas również na obiad do Sejmowej restauracji.  
Po zwiedzeniu budynku Sejmu udaliśmy się na spacer po Starym Mieście. 
Jak zwykle pogodę mieliśmy super.
W imieniu grupy seniorów z Kobylnicy dziękuję Pani Poseł za poświęcony czas dla „ ziomków ”, 
a Swarzędzkiemu OPS oraz pani Magdalenie Tyblewskiej za umożliwienie wyjazdu.
G.O.
 

Koncert „Piwnicy pod Baranami"

08.10.19

"Jak się sami nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi" - mawiał Piotr Skrzynecki... Zapraszamy Państwa na koncert pełen wzruszeń, magii i humoru w wykonaniu grupy legendarnego, krakowskiego kabaretu.

Każdy koncert w wykonaniu artystów kabaretu „Piwnica pod Baranami" jest wielkim wydarzeniem artystycznym.

Przybywają na nie ludzie z całej Polski i z zagranicy. A magnesem dla nich jest niepowtarzalna atmosfera, surrealistyczny humor, liryka, wspaniałe pieśni kompozytorów piwnicznych, takich jak: Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Nowak, Andrzej Zarycki, Zbigniew Preisner, Stanisław Radwan, Grzegorz Turnau i innych.

W koncercie nie brakuje również humoru najwyższej próby w wykonaniu Krzysztofa Janickiego, Andrzeja Talkowskiego czy w ,,zbiorówkach" całego zespołu.

Zechciejcie Pastwo uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapraszamy - 22 listopada o godz. 19:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie. Bilety w cenie 50 zł dostępne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej) i na stronie www.kupbilecik.pl

Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

 

Koncert „Polsko-fińska ciuciubabka"

08.10.19

W ramach cyklu „Środowych wieczorów w Pałacyku pod Lipami"

zapraszamy na koncert „Polsko-fińska ciuciubabka"

- parafrazy pieśni ludowych polskich, fińskich i innych skandynawskich. Środa, 6 listopada 2019 r.,

Pałacyk pod Lipami, godz. 19:00.

Wstęp wolny.

 

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz