Szanowni Mieszkańcy 
składamy jeden projekt w Budżecie Obywatelskim dla Kobylnicy.
Będzie większa szansa pozyskania dodatkowych funduszy 
na budowę placu rekreacyjnego, którego budowę już rozpoczęliśmy.
Mamy gotowy projekt, który został wykonany nieodpłatnie przez panią architekt 
Magdalenę Gorczyca, mieszkankę Kobylnicy.
Poniżej można zobaczyć jak będzie wyglądało nasze miejsce do wypoczynku i rekreacji.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

BUDŻET OBYWATELSKI SWARZĘDZA NA ROK 2017

05.04.16 15:20

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i inwestowaniem dochodów gminy. Jest to kierunek dążący do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego decydowania nad wybraniem priorytetów rozwoju w ramach naszej społeczności.

W Swarzędzu na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2017. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosowanie odbędzie się nad projektem głównym, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz nad projektami lokalnymi, których suma nie przekroczy 300.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000 zł oraz projektami dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200.000 zł, a wartość jednostkowa 50.000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej Gminy, który ukończył 18 rok życia, będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalne formularze, w których będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7-osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznym, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.09.2016 roku kończą 16 rok życia. Odbywać się będzie ono drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu i wskazanych miejscach.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2017:

► Kampania informacyjna: (od 18.04.2016 do 30.09.2016)

► Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 9.05.2016 do 10.06.2016)

► Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 10.06.2016)

► Weryfikacje złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 13.06.2016 do 29.07.2016)

► Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (29.07.2016)

► Głosowanie (od 01.08.2016 do 30.09.2016)

► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 14.10.2016)

Tomasz Rybarczyk

Źródło www. swarzedz.pl

Szanowni Mieszkańcy.
Rozpoczynamy Kursy Językowe.
Zapraszam wszystkie osoby, które się zapisały 
na kurs języka angielskiego i niemieckiego na spotkanie organizacyjne.
Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 18,oo 
w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy. (budynek OSP Kobylnica).
 
Pozdrawiam 
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

W sobotę 19 marca br. kolorowy korowód przemaszerował ulicami Kobylnicy.
Właśnie w taki sposób mieszkańcy Kobylnicy powitali wiosnę.
Korowód ruszył z placu zabaw by następnie dotrzeć do Caskader Parku.
Tam nastąpiło pożegnanie zimowej panny i powitanie Pani Wiosny.
Harcerze z Trzynastki przygotowali ognisko na którym mieszkańcy
piekli kiełbaski i wspaniale się bawili.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 
 

W sobotę 12 marca br. Sołtys i Rada Sołecka Kobylnicy 
zorganizowali miłe niespodzianki dla pań z okazji Dnia Kobiet.
W sobotnie przedpołudnie seniorki z Klubu Seniora w Kobylnicy
odwiedziły Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie i Pałac w Rogalinie.
A wieczorem w świetlicy wiejskiej odbyło sie spotkanie międzypokoleniowe
przy słodkim poczęstunku i kawie.
Atrakcją wieczoru był występ najmłodszego pokolenia.
Panie wysłuchały wspaniałego koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego, 
który pod kierunkiem pani Agnieszki Nobik przygotował między innymi
takie utwory jak: Kolorowe jarmarki czy Chłopiec z gitarą.
Były konkursy, zabawy i wspólne śpiewanie.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze.
 
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy Kobylnicy
W ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego
organizujemy Kurs języka angielskiego i niemieckiego.
Kurs jest bezpłatny, skierowany do osób od 25 - 64 lat, 
będzie odbywał się w świetlicy wiejskiej w Kobylnicy.
Prowadzony będzie dla grupy początkującej i zaawansowanej.
Godziny i dni w których będą odbywały się zajęcia ustalimy 
bezpośrednio z zainteresowanymi i lektorem kursu.
Wszystkie chętne osoby proszę o zapisywanie się 
u sołtysa pod nr. telefonu 605 746 103 
Zachęcam do skorzystania 
Pozdrawiam
Sołtys Kobylnicy
Grażyna Orpińska
 

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA SPECJALNYCH WARUNKACH

 

Informujemy, że firma AQUANET SA przedłużyła termin obowiązywania oferty promocyjnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto do dnia 30.04.2016r.

Propozycja skierowana jest do konsumentów, których posesja jest zabudowana i użytkowana, oraz nie jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez AQUANET i nie ma wybudowanego przyłącza ze studnią, a jednocześnie istnieje techniczna możliwość bezpośredniego grawitacyjnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, za wyjątkiem działek zlokalizowanych w rejonie sieci wybudowanych w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

Cena na realizację podłączenia obejmuje: uzyskanie warunków przyłączenia, projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu na nieruchomości, odbiór techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną.

Cena, o której mowa powyżej, może ulec zmianie w następujących przypadkach

  • jeżeli wykonanie odcinka instalacji od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowej lub dodatkowych studni kanalizacyjnych, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowo 615,00 zł brutto za każdą studnię;
  • jeżeli odcinek instalacji od studni do instalacji wewnętrznej okaże się dłuższy niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 50,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący powyżej 30 mb;
  • gdy ze względu na ukształtowanie terenu brak będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie przygotowana indywidualna oferta cenowa.

Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu robót. W związku z tym nie będą pobierane jakiekolwiek zaliczki.

Możliwość zakwalifikowania nieruchomości do promocyjnego podłączenia, upływa z dniem 30.04.2016 roku (nie dotyczy klientów, którzy podpisali już zlecenie na wykonanie podłączenia).

Więcej informacji:

· telefon 603-601-069, poniedziałek – piątek w godzinach 8-16, w przypadku braku kontaktu pod ww. numerem telefonu, telefon 618-359-208.

· www: www.aquanet.pl/promocyjne-przylaczenia,511

 

źródło :  www swarzedz.pl

   ZAMIAST  FISKUSOWI  PRZEKAŻ  HARCERZOWI

 
          Prosimy o przekazanie 1 %  z  Państwa podatku  dla  
          zuchów i harcerzy z Ośrodka  ZHP  w Kobylnicy.  
         To nic nie kosztuje, wystarczy wpisać nr. KRS  0000266321  
         wpisując  Cel  szczegółowy 1%  :  Ośrodek  ZHP  Kobylnica.
         Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa wsparcie  działalności 
         programowej naszych zuchów i harcerzy.
         Z harcerskim pozdrowieniem
                 -  CZUWAJ –
         Komendantka  Ośrodka  ZHP  Kobylnica

16.02.16 11:38
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „RODZINA 500 +”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 +” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca. W przypadku złożenia wniosku po 10 czerwca br. wypłata świadczeń przysługujących za kwiecień, maj, czerwiec nastąpi w terminie do 31 lipca br.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko świadczenie będzie przysługiwało jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Więcej informacji można będzie uzyskać na stronie www.swarzedz.pl lub www.opsswarzedz.pl, w zakładce Rodzina 500 +, gdzie będą na bieżąco umieszczane informacje, lub telefonicznie pod numerem 61 651 26 50.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek

Źródło   www.swarzedz.pl