Troszeczkę historii z życia Kobylnicy.
Zapewne wszyscy wiemy, że Kobylnica znajduje się na Szlaku Piastowskim, gdzie rozciągają się puszcze. 
Z dużym prawdopodobieństwem można było stwierdzić, że to właśnie tutaj na swoje polowania wyruszali 
pierwsi władcy Polski. Stąd też powstał pomysł, aby jednym z symboli tego Szlaku  były drewniane rzeźby 
przedstawiające Bolesława I Chrobrego i jego wojów. (  Bolesław I Chrobry był synem Mieszka I ). 
W 1978 roku wykonane przez artystów ludowych spod Makowa Podhalańskiego rzeźby zostały ustawione 
na terenie Kobylnicy w trzech miejscach,  na skrzyżowaniu ul. Dąbrówki i Poznańskiej, 
przy obecnej Karczmie Leśnej oraz naprzeciw sklepu Ewa przy ul. Poznańskiej. 
Niestety dwie pierwsze rzeźby zostały zabrane i przeniesione do Skansenu w Dziekanowicach, 
a w Kobylnicy ostała się tylko jedna przedstawiająca twarz Mieszka i Dąbrówki. 
Aby zatrzymać w Kobylnicy, choć troszeczkę tej historii postanowiliśmy zająć się tą rzeźbą. 
W niedzielę 11 kwietnia 2021 roku członkowie Rady Sołeckiej wraz z grupą mieszkańców przetransportowali 
rzeźbę do pana Bielawiaka seniora w celu odrestaurowania, a następnie rzeźba zostanie zamontowana 
w godnym dla niej miejscu, a mianowicie na naszym placu rekreacyjnym. 
 
Sołtys Kobylnicy
 
Krótka fotorelacja 
 

 
 
Szanowni mieszkańcy Kobylnicy i Katarzynek 
Przekazuję informację otrzymaną od Naczelnika OSP Kobylnica.
Od wtorku 6 kwietnia strażacy z OSP Kobylnica będą wydawać jednorazowe maseczki chirurgiczne. 
Maseczki można odbierać w budynku Remizy Strażackiej w Kobylnicy w godzinach od 8.oo do 19.oo
Zachęcam wszystkich chętnych do odbioru maseczek.
Sołtys Kobylnicy
 

Gminna dotacja na wymianę źródła ogrzewania

16.03.21

Od 17 marca 2021 roku, tj. od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są w następujących miejscach:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
 • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214;
 • na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/"WOS"Wydział Ochrony Środowiska;
 • na stronie eko.swarzedz.pl w zakładce „powietrze"

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) na ekologiczne źródła ciepła w tym: miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe oraz kocioł na biomasę, pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000 zł. W przypadku budynku wielorodzinnego 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 14.000 zł, jeżeli jest wprowadzane źródło ogrzewania dla więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.

W przypadku wymiany na kocioł na paliwo stałe możliwe do montażu są tylko nowe piece, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia

28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo

stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, z 2016r. L 346, str. 51).

Zgodnie z zasadami dotacji, stary kocioł na paliwo stałe można wymienić na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu, tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.  Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ogrzewania na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.

Do rozliczenia dotacji, między innymi, należy przedstawić dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła, którym jest imienny dokument zezłomowania.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1)   pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli lokalu/budynku mieszkalnego na realizację inwestycji przez wnioskodawcę oraz zawarcie umowy z Gminą Swarzędz o udzielenie dotacji na ten cel (jeżeli dotyczy);

2)   dokument potwierdzający brak możliwości przyłączenia lokalu/budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej i gazowej wystawiony przez gestorów sieci ciepłowniczej i gazowej (w przypadku zmiany źródła ogrzewania na kocioł na paliwo stałe);

3)   dokumenty potwierdzające możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej:

- w przypadku sieci ciepłowniczej - aktualne warunki przyłączenia;

- w przypadku ogrzewania gazowego - aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej lub w przypadku, gdy lokal lub budynek mieszkalny posiada wewnętrzną instalację gazową, umowę o dostarczenie gazu z dostawcą gazu;

- w przypadku ogrzewania elektrycznego - aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze;

- w przypadku pompy ciepła - zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych lub pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (jeżeli jest wymagane);

4)   pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00 zł), w przypadku ustanowienia pełnomocnika;

5)   oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

6)   dokumenty i informacje, których zakres został określony w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., nr 121, poz.810) - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w rolnictwie lub w rybołówstwie;

7)   dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi (dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

Wnioski będą weryfikowane przez komisję, która będzie przeprowadzała oględziny miejsca wymiany źródła ogrzewania po złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres używania dotowanych urządzeń wynosi minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy dotacja podlega zwrotowi.

Do pobrania:

wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania (doc)

wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ogrzewania (pdf)

formularz de minimis

formularz de minimis rolnictwo

oświadczenie_pomoc_de_minimis 2020 (doc)

oświadczenie_pomoc_de_minimis 2020 (pdf)

oświadczenie o prawie do obniżenia podatku (doc)

oświadczenie o prawie do obniżenia podatku (pdf)

pełnomocnictwo (doc)

pełnomocnictwo (pdf)

zgoda właścicieli budynku (doc)

zgoda właścicieli budynku (pdf)

Oto Uchwała nr XXXIV/384/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

wiadomośc podana za strona UMiG

Szanowni mieszkańcy Kobylnicy,
zachęcam do zapoznania się z OBWIESZCZENIEM 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Szczególnie zachęcam mieszkańców 
ul. Dolnej i Na Skarpie. 
Sołtys Kobylnicy
 
 

Zimowe utrzymanie dróg

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Swarzędz! Informujemy, że prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane są na odcinkach dróg strategicznych o łącznej długości 50,7 km oraz na odcinkach dróg podstawowych o łącznej długości 82,22 km. Od poniedziałku 08.02.2021 roku odśnieżono około 450 km gminnych dróg, powielając działania na drogach strategicznych oraz podstawowych. Z powodu panującej aury i występujących warunków atmosferycznych informujemy, że bardzo trudno jest doprowadzić drogi do stanu "czarne i mokre". Nie mniej jednak warunki są trudne i apelujemy o dostosowanie prędkości do aktualnych warunków atmosferycznych. W trakcie weryfikacji prac wykonanych przez firmę odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg w kilku przypadkach stwierdzono wykonanie prac w sposób odbiegający od ustalonych standardów. Wykonawca otrzymał polecenie ponownego zrealizowania usługi na reklamowanych odcinkach dróg. Szanowni Państwo pragniemy wyjaśnić, że zgłaszane do UMiG w Swarzędzu przypadki przejazdów pługów z podniesionymi lemieszami są wynikiem rozmyślnego działania Wykonawcy. Często w takich przypadkach mamy do czynienia z przejazdami technicznymi w ramach zmiany miejsca wykonywanej usługi. W przypadkach wątpliwych prosimy o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Drogowej (tel. 61 65 12 410)  wraz z informacją: nr rejestracyjny pojazdu, godzina oraz ulica przejazdu.

Data zgłoszenia Godzina zgłoszenia Standard długość (km)
08.02.2021 06:50:00 1 50,7
08.02.2021 10:20:00 1 41,61
08.02.2021 14:01:00 1 12,45
08.02.2021 15:11:00 i 16:32:00 1 50,7
08.02.2021 16:32:00 2 81,93
08.02.2021 16:21:00 3 0,54
08.02.2021 21:40:00 3 0,83
09.02.2021 20:00:00 realizacja 04:00:00 1 41,61
09.02.2021 20:00:00 realizacja 04:00:00 1 41,61
09.02.2021 14:45:00 2 81,93
09.02.2021 15:37:00 realizacja godz. 04:00 1 41,61

informacja podana za strona UMiG Swarzedz

Tunel w Kobylnicy - jest wykonawca

 

5 lutego Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wybrał wykonawcę tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy, która podjęła się zadania za niespełna 46 mln zł. Możliwe zatem, że wkrótce umowa na realizację w systemie „projektuj i buduj" zostanie podpisana. - Jeśli tak się stanie, to za niespełna 3 lata, w 2023 roku, zapomnimy o korkach w Kobylnicy - mówi burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek. Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli 70-metrowy tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy - wyjaśnia burmistrz.

Inwestorem jest Powiat Poznański, a kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą XXIX/335/2020  z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

zaprasza

mieszkańców Gminy Swarzędz, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 (12MB .pdf).

Gmina Swarzędz finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 19 stycznia do 23 lutego br. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz, a także do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godzinie 10.00 w formie zdalnej.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić  do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Instrukcja – w jaki sposób można przekazać nam uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 znajduje się poniżej: Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 19 stycznia 2021 r. do 23 lutego 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia (15.8KB .docx) uwag należy opcjonalnie:

 1. Przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
 2. Złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. Przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="color:rgb(125, 32, 59);text-decoration-line:none">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń, odbędzie się w formule online w dniu 12.02.2021 r. o godz.10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 05.02.2021 r., klikając w poniższy link:

https://forms.gle/XVNswYVuCHwBE1po6

Na podanego podczas rejestracji e-maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Załączniki:

 • Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 (12MB .pdf)
 • Formularz zgłoszenia (15.8KB .docx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

Powiat poznański - dotacje na wymianę pieców.

Powiat poznański także w 2021 roku zamierza dofinansować likwidację pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji może wynieść 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej - 14 000 zł). Wnioski można składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy urzędu lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji oraz wszelkie wymagane dokumenty są dostępne TUTAJ.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz

e-Skarbonka Sztabu WOŚP w Swarzędzu

13.01.21

Siema! Uruchomiliśmy 141 Swarzędzką e-Skarbonkę! Możesz wspierać WOŚP z swojego pokoju! Wchodząc na link poniżej, każdy może przekazać datek na rzecz WOŚP bez wychodzenia z domu.

https://eskarbonka.wosp.org.pl/cwfeq2

To bardzo proste!

Wybierasz kwotę

Zaznaczasz, że chcesz aby kwota była widoczna

Wybierasz najwygodniejszą formę płatności

Przelewasz środki

Świetne, prawda?

Zachęcamy do udostępniania naszej e-skarbonki, aby jak najwięcej osób miało możliwość wsparcia tej wspaniałej inicjatywy jednocześnie zachowując bezpieczeństwo!

Wesprzyj cel 29. Finału i graj z nami dla oddziału dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy! Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." border="0" alt="❤" style="max-width:100%">

#wosp #wosp2021 #eSkarbonkaWOSP

/Swarzędzki Sztab WOŚP/

Szczepienia przeciw Covid-19

13.01.21

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 niebawem rozpocznie się proces rejestracji wizyt w tzw. I etapie szczepień.

Od 15 stycznia - jako pierwsi z możliwości rejestracji skorzystać będą mogli seniorzy, którzy skończyli 80 lat, od 22 stycznia - seniorzy powyżej 70 roku życia.

Szczepienia dla zarejestrowanych rozpoczną się 25 stycznia.

Możliwość rejestracji będzie sukcesywnie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym należącym do I etapu: pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osobom powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służbom mundurowym, nauczycielom.

Osoby z grupy wiekowej 18 - 69  lat chcące zgłosić chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 od dnia 15 stycznia będą miały możliwość wypełnić formularz on-line (instrukcja dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia). W momencie gdy szczepienia będą dostępne dla danej grupy, osoba  która wypełniła formularz zostanie o tym poinformowana e-mailowo.

Przyjęcie szczepionki jest dobrowolne i darmowe.

Zarejestrować się na szczepienia będzie można:

 • pod numerem infolinii: 989 (dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nieobsługujących numerów specjalnych uruchomiono numer: 22 62 62989);
 • elektronicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl);
 • za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie;
 • bezpośrednio w punkcie szczepień.

Według listy udostępnionej na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wielkopolskie (informacje są na bieżąco aktualizowane, wyszukując wpisujemy Swarzędz lub Zalasewo) na terenie Gminy Swarzędz szczepienia przeprowadzać będą placówki:

 • Centrum Medyczne nr 3 Certus w Swarzędzu, ul. Poznańska 15;
 • Centrum Medyczne nr 5 Certus w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 2/23;
 • DarMedicum Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu, ul. Spokojna 6;
 • Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego DIAGTER w Swarzędzu, ul. Piaski 8;
 • Przychodnia Lekarska MULTI-MEDIC w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego 100/102;
 • Centrum Medyczne GAUDIUM w Zalasewie, ul. Serdeczna 21G/U1.

Transport na szczepienia

Wojewoda Wielkopolski zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do realizacji zadania pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych". W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu będzie realizował zadanie polegające na  transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, tj.:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R" lub „N" lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

- mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień (osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktu szczepień za pośrednictwem nr tel. 61 651 22 05 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00). Podany nr telefonu uruchomiony zostanie od 15 stycznia 2021 r.

UWAGA!

Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

- mamy wyznaczony termin szczepienia;

- nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie lub z pomocą członków rodziny.

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

***

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć pod numerem telefonu: 989, na stronach internetowych:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19;

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

oraz w Przychodni Lekarza Rodzinnego.

informacja podana za stroną UMiG Swarzędz

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 15 stycznia 2021 r. rozpocznie się proces rejestracji wizyt w tzw. I etapie szczepień, w którym ze szczepionek skorzystać mogą m.in.: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Przyjęcie szczepionki jest dobrowolne i darmowe.

Zarejestrować się na szczepienia będzie można:

 • pod numerem infolinii: 989 (dla osób telefonujących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nieobsługujących numerów specjalnych uruchomiono numer: 22 62 62 989);

 • elektronicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl);

 • za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie;

 • bezpośrednio w punkcie szczepień.

Według listy udostępnionej na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wielkopolskie (informacje są na bieżąco aktualizowane, wyszukując wpisujemy Swarzędz lub Zalasewo) na terenie Gminy Swarzędz szczepienia przeprowadzać będą placówki:

 • Centrum Medyczne nr 3 Certus w Swarzędzu, ul. Poznańska 15;

 • Centrum Medyczne nr 5 Certus w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 2/23;

 • DarMedicum Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Swarzędzu, ul. Spokojna 6;

 • Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego DIAGTER w Swarzędzu, ul. Piaski 8;

 • Przychodnia Lekarska MULTI-MEDIC w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego 100/102;

 • Centrum Medyczne GAUDIUM w Zalasewie, ul. Serdeczna 21G/U1.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć pod numerem telefonu: 989, na stronach internetowych:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19;

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

oraz w Przychodni Lekarza Rodzinnego.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz