Szanowni mieskańcy bardzo ważna wiadomość, proszę zapoznać się z informacją podaną w poniższym artykule.

09.01.20

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie, nie później niż do 31.01.2020 r. Druk zgłoszenia dostępny jest TUTAJ, w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Swarzędz. Umowa może zostać zawarta z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje

w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

Informujemy, że od marca 2020 r. będą odbywały się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane będą umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych

lub osadów (rachunki, faktury vat) na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat karny.

wiadomość podana za stroną UMiG Swarzędz